VINAJET HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI BANNER

VINAJET hướng dẫn chỉnh sửa HOTLINE/BANNER 

Đăng nhập Quản trị Website thương hiệu

Chọn vào Better Ads -> Banners

Chọn vào chỉnh sửa Banners 

1. Đối với các Website có Banner là hình ảnh, tải hình ảnh về và thay đổi nội dung và lưu hình theo kích cỡ hình banner đã tải xuống.

(Kích thước theo hình trên 866×130)

2. Đối với các Website dùng code thông tin đổi nội dung như sau:

Kết quả chỉnh sửa

Lưu ý: chỉ sửa các nội dung được tô đỏ ở trên không thêm/bớt các ký tự ngoài tránh lỗi code không hiển thị.