Thứ 5 Rực Rỡ

 

TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Nẵng (DAD)
23/03/2021
Một chiều Từ 491.000 VND*
————————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Phú Quốc (PQC)
12/04/2021
Một chiều Từ 491.000 VND*
————————————————————————–
Đà Nẵng (DAD) đến  TP. Hồ Chí Minh (SGN)
25/03/2021
Một chiều Từ 491.000 VND*
————————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Đà Nẵng (DAD)
05/04/2021
Một chiều Từ 513.000 VND*
————————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Lạt (DLI)
24/03/2021
Một chiều Từ 513.000 VND*
————————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Huế (HUI)
24/04/2021
Một chiều Từ 513.000 VND*
————————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Nha Trang (CXR)
10/04/2021
Một chiều Từ 524.000 VND*
————————————————————————–
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)
08/04/2021
Một chiều Từ 568.000 VND*
————————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
23/04/2021
Một chiều Từ 568.000 VND*
————————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Đà Lạt (DLI)
03/05/2021
Một chiều Từ 568.000 VND*
————————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Phú Quốc (PQC)
04/04/2021
Một chiều Từ 678.000 VND*
————————————————————————–
Hà Nội (HAN) đến Nha Trang (CXR)
24/04/2021
Một chiều Từ 678.000 VND*
————————————————————————–