TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Nẵng (DAD)
09/04/2021
Một chiều Từ 488.000 VND*
————————————————————————————-
Đà Nẵng (DAD) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
01/04/2021
Một chiều Từ 488.000 VND*
————————————————————————————-
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Phú Quốc (PQC)
19/04/2021
Một chiều Từ 488.000 VND*
————————————————————————————-
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Đà Lạt (DLI)
28/04/2021
Một chiều Từ 506.000 VND*
————————————————————————————-
Hà Nội (HAN) đến Đà Nẵng (DAD)
02/04/2021
Một chiều Từ 506.000 VND*
————————————————————————————-
Vinh (VII) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
15/04/2021
Một chiều Từ 535.000 VND*
————————————————————————————-
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Vinh (VII)
10/04/2021
Một chiều Từ 535.000 VND*
————————————————————————————-
Hà Nội (HAN) đến TP. Hồ Chí Minh (SGN)
02/04/2021
Một chiều Từ 550.000 VND*
————————————————————————————-
TP. Hồ Chí Minh (SGN) đến Hà Nội (HAN)
23/04/2021
Một chiều Từ 550.000 VND*
————————————————————————————-
Hà Nội (HAN) đến Đà Lạt (DLI)
10/04/2021
Một chiều Từ 554.000 VND*
————————————————————————————-
Hà Nội (HAN) đến Nha Trang (CXR)
10/05/2021
Một chiều Từ 638.000 VND*
————————————————————————————-
Hà Nội (HAN) đến Phú Quốc (PQC)
12/04/2021
Một chiều Từ 646.000 VND*
————————————————————————————-